Rusiyada koronavirusun növbəti dalğası xəbərdarlığı

0
19
ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 31, 2020: Medical workers are seen at an intensive therapy unit of the infectious diseases department of St Petersburg's St George City Hospital that treats COVID-19 patients. Peter Kovalev/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè â ïàëàòå èíòåíñèâíîé òåðàïèè èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ áîëüíèöû Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ

Rusiyada COVID-19-a yoluxma nisbətləri ölkədə virusun mümkün üçüncü dalğasını mümkünlüyünü göstərir.

TASS xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə nazirinin müavini Tatyana Semenova konfransda bildirib:

“Təəssüf ki, ikinci koronavirus infeksiyası dalğası da 2021-ci ilin başlanğıcını ələ keçirdi və indi təəssüf ki, yoluxma nisbətləri və xəstəliklərin gedişi koronavirus infeksiyasının üçüncü dalğası haqqında danışmağa imkan verir”.

Eyni zamanda Semenova bildirib ki, bunun qarşısını almaq və ölkədə koronavirusa qarşı immunitet əldə etmək üçün lazımi tədbirlər görülür.

PAYLAŞ

BIR CAVAB BURAXIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin

*

code